بهتایم مناسب است برای:

  • یک نفر که بخواهد بداند که زندگی و کار خود را چگونه گذرانده است.
  •  دو یا چند شریک که می‌خواهند برای شفاف‌بودن عملکرد خود، آن را ثبت کنند.
  •  یک مدیر که می‌خواهد بداند کارکنان زیرمجموعه او در سازمان چه می‌کنند.
  •  شرکت‌های ارائه کننده خدمات فنی/ مالی که می‌خواهند میزان خدمت خود به مشتریان را به طور دقیق ثبت و اندازه‌گیری نمایند.
  •  واحدهای ستادی در سازمان‌های بزرگ.
  • همه سازمان‌ها و یا واحدهای سازمانی که جنس کار آن‌ها بر مبنای ساعت کارکرد کارکنان آن‌ها می‌باشد و به بهره‌وری نیروی انسانی اهمیت می‌دهند و برای اندازه‌گیری و مدیریت آن برنامه جدی دارند، می‌توانند به تایم را به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت خود استفاده کنند.

 

مدیریت زمان

به کمک مدیریت زمان با بهتایم:

thumb_up

می‌توانیم کار بیشتری را در زمان مشابه انجام دهیم.

list

می‌توانیم فعالیت‌ها را اولویت‌بندی کنیم.

timer

می‌توانیم فعالیت‌ها را به‌موقع به اتمام برسانیم.

trending_up

می‌توانیم انجام فعالیت‌های بیهوده را متوقف کنیم و عملکرد سازمان را ارتقاء دهیم.

می‌توانیم ارزش و توانمندی‌های خود را اثبات کنیم.

 

فهرست