پرش به محتوا

ریحان بهاری

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم؛ موجیم که آسودگی ما عدم ماست